Πιανίστας για το Μπαλέτο της ΕΛΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΙΑΝΙΣΤΑ

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για την πρόσληψη ενός (1) μουσικού συνοδού – πιανίστα, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών αναγκών της Ε.Λ.Σ. και με βασική προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του συγκροτήματος του Μπαλέτου της Ε.Λ.Σ. Η σύμβαση θα διαρκέσει από 1/02/2012 έως την 31/08/2012, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής.

Η ακρόαση θα διεξαχθεί σε δύο κύκλους εξέτασης, ως εξής:

 

  • 1ος ΚΥΚΛΟΣ: 2 και 3 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 10.00, στο Φουαγέ του Θεάτρου Ολύμπια (Ακαδημίας 59).

Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν στα ακόλουθα:
S. Prokofieff: “10 pieces from Romeo and Juliet, Op. 75”(Moscow Editions):
α) No. 4 Young Juliet (Джульетта-девочка) ΚΑΙ
β) No. 5 Masks (Маски)

 

  • 2ος ΚΥΚΛΟΣ:  Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τον πρώτο κύκλο, θα κληθούν να συνοδέψουν στο πιάνο το μάθημα μπαλέτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντος, στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 10.00,  στα Στούντιο Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αρχιμήδους 16, Ταύρος 177-78).

 

Όροι Συμμετοχής:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος πιάνου από το Κρατικό Ωδείο, ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή σχολών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης πιάνου της ημεδαπής ή Ανώτατης/Ανώτερης Σχολής κατεύθυνσης πιάνου χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατεύθυνσης πιάνου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την προσκόμιση σχετικών τίτλων.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν υπέρ του υποψηφίου τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

  • Δόκιμη επαγγελματική προϋπηρεσία ως μουσικός συνοδός πιάνου σε ρεπερτόριο μπαλέτου.
  • Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συναυλίες.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011, ώρα 14.00, στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64, Αθήνα), κατά τις ώρες 08.00 – 14.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας 2103711200).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. ή ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr, τα ακόλουθα:

  1.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή).
  3. Αποδεικτικά της επαγγελματικής προϋπηρεσίας του υποψηφίου.

 

info:  : κα. Μαίρη Μπισμπίκη, Τηλ. 210 3615121  |  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν από τις ώρες έναρξης των ακροάσεων.