Ακρόαση για άνδρες χορευτές από την ΑΣΚΤ

1538737_446865992114207_1987160743798648534_n

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με τέσσερις (4) άρρενες χορευτές στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Ελ Γκρέκο ως έκφραση καλλιτεχνικής δημιουργίας». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ΑΣΚΤ καλεί για ακρόαση άρρενες χορευτές ηλικίας 22-35 ετών με σημαντική χορευτική εμπειρία στο κλασικό μπαλέτο, το σύγχρονο χορό και το φλαμένγκο στο πλαίσιο υλοποίησης της μουσικοθεατρικής παράστασης (όπερα) «Ελ Γκρέκο» που θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Η ακρόαση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 και ώρες από 11.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ., στο Ωδείο Αθηνών, Αίθουσα Μπαλέτου, Βασ. Γεωργίου Β' 17-19 και Ρηγίλλης, Αθήνα.

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να διαθέτουν δικά τους φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. Oι ανάδοχοι θα πρέπει, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα παρουσίας στους χώρους κατά τις ημέρες και ώρες (πρωινές ή/και απογευματινές) που θα υποδείξει ο σκηνοθέτης ή/και ο χορογράφος της μουσικοθεατρικής παράστασης «ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ».

Θέσεις: τέσσερις (4) άρρενες χορευτές.

Περίοδος απασχόλησης: από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και έως 25/09/2014. Αμοιβή για έκαστο χορευτή 500€ πλέον ΦΠΑ.

Δικαιολογητικά
- Αίτηση (χορηγείται από τον ΕΛΚΕ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ).
- Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες καλλιτεχνικές φωτογραφίες
- Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών από Σχολή χορού.
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή/και συστατικές επιστολές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της Επιτροπής Αξιολόγησης την ημερομηνία της ακρόασης την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 και ώρες από 11.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.. Όσοι εκ των υποψηφίων δεν προσκομίσουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης τίθενται εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης.

Υπεύθυνη ακρόασης η χορογράφος Μαρία Θωμοπούλου